Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden Dropper B.V. van kracht met ingang van 1 oktober 2020


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Begrippen
Artikel 2 – Wie zijn wij?
Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 - Weigering en opschorting van vervoer
Artikel 5 - Nakomen van de overeenkomst
Artikel 6 - Tarieven en betaling
Artikel 7 - Aansprakelijkheid Dropper B.V.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid klant
Artikel 9 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Artikel 10 - Annuleren of wijzigen Artikel 11 - Wijzigingen en aanvullingenArtikel 1 – Begrippen
Afhaallocatie: het adres of de GPS-locatie waar het pakket dient te worden opgehaald aangegeven via de Website.
Afleverlocatie: het adres of de GPS-locatie waar het pakket dient te worden afgeleverd aangegeven via de Website.
Basistarief: de minimale kosten voor het Vervoer van een Pakket.
Bezorging: het afleveren van het Pakket op de Afleverlocatie.
Dropper B.V.: de rechtspersoon die diensten van goederenvervoer via www.dropper.nl op afstand aan klanten aanbiedt.
Dropper: de koerier die namens Dropper B.V. de Overeenkomst vervult.
Geadresseerde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het pakket dat vervoerd wordt door een Dropper bestemd is.
Kilometertarief: de kosten per kilometer die bovenop het Basistarief worden gerekend voor het Vervoer van een Pakket.
Klant: degene die een dienst via Dropper B.V. afneemt, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken via Website tussen de Dropper B.V. en de Klant tot het verrichten van diensten zijnde het Vervoer van een Pakket.
Pakket: een goed dat past in de tas van de Dropper (45x45x80cm).
Vervoer: het verplaatsen van het Pakket door de Dropper van de Afhaallocatie naar de Afleverlocatie.
Website: www.dropper.nl, de website van Dropper B.V.


Artikel 2 - Wie zijn wij?
Naam ondernemer: Dropper B.V.
Adres: Helperpark 276, 9723ZA Groningen
Telefoonnummer: tussen 9:00 uur en 21:00 uur 050-2115362
E-mailadres: info@dropper.nl
KvK-nummer: 73421502


Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van en het doorlopen van het gehele proces op de website inclusief betaling. Indien een Pakket niet volgens , de daarvoor geldende voorwaarden en instructies zoals vooraf kenbaar gemaakt ter Vervoer wordt aangeboden, is de Dropper gerechtigd -volgens artikel 4- het pakket niet mee te nemen ter Vervoer.
3.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de Website zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant, ontvanger of een ieder die geïnteresseerd is, zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Dropper B.V. kan te allen tijde schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst bedingen. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.3.7 Klant stemt in met de directe levering van de Dienst (vervoer) en heeft daarmee op grond van art 6:230p BW geen recht op ontbinding of herroeping van de Overeenkomst.


Artikel 4 - Weigering en opschorting van Vervoer
4.1 Dropper B.V. kan het Vervoer weigeren indien blijkt dat:
a. Pakket niet voldoet aan de eisen van gewicht, afmetingen, inhoud, en/of verpakking welke daaraan door Dropper B.V. zijn gesteld in deze Algemene Voorwaarden of anderszins;
b. enige bepaling in de wet zich daartegen verzet;
c. het Vervoer van het Pakket gevaar oplevert voor personen en/of zaken;
d. de door de Klant ingevolge deze Algemene Voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt;
e. er sprake is van andere gegronde redenen.
4.2 Bij weigering van Pakket door Dropper wordt het Pakket niet vervoerd door Dropper B.V.
4.3 Indien het Pakket niet voldoet aan de door Dropper B.V. gestelde eisen kan Dropper B.V. geen tijdige bezorging garanderen.


Artikel 5 - Nakomen van de Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Dropper B.V. geeft aan de Geadresseerde geen eigen recht op Bezorging.* De Geadresseerde kan geen beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Dropper B.V. streeft er naar om het Pakket binnen de daarvoor toepasselijke servicekaders ongeschonden op de Afleverlocatie af te leveren. Dropper B.V. geeft daarvoor geen garantie.
5.3 Dropper B.V. heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, onverminderd de rechten en verplichtingen van Dropper B.V. uit hoofde van de Overeenkomst.
5.4 Een Pakket wordt aan de Klant teruggezonden indien de Geadresseerde weigert het Pakket in ontvangst te nemen of als het niet afgeleverd kan worden doordat de bewoners afwezig waren of het een foutief adres is. De weigering dient te geschieden direct bij, dan wel onmiddellijk na de Bezorging en zonder dat de sluiting of verzegeling is geschonden of van de inhoud is kennis genomen. De voor de eerste verzending te betalen vergoeding blijft verschuldigd. Dropper B.V. is gerechtigd om aan de Klant een vergoeding voor de retourzending in rekening te brengen. Voor de retourzending probeert Dropper B.V. eerst het Pakket af te leveren bij verzender. Wanneer de verzender afwezig is wordt het pakket naar de HUB met het adres Helperpark 276 gebracht. Daar kan de verzender het Pakket ophalen of tegen betaling laten retourneren.
* Dit laat onverlet de mogelijkheid tot overdracht van eventuele vorderingen op Dropper B.V. zoals dat is geregeld in de toepasselijke wettelijke bepalingen.


Artikel 6 - Tarieven en betaling
6.1 Het kosten voor het Vervoer van het Pakket wordt bepaald door de Basistarief en het Kilometertarief bij elkaar op te tellen.
6.2 Betaling geschiedt wanneer het gehele proces van aanmelden van het Pakket op de Website is doorlopen, en het Pakket daarmee is aangemeld voor Vervoer. Betaling geschiedt slechts digitaal.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid Dropper B.V.
7.1 De aansprakelijkheid van Dropper B.V. wegens toerekenbare tekortkoming van enige op grond van de Overeenkomst op haar rustende verplichting jegens de Klant is beperkt overeenkomstig dit artikel.
7.2 Een Pakket wordt geacht geen waarde te hebben, tenzij door de Klant het tegendeel wordt aangetoond. Indien de in vorenstaande volzin laatstbedoelde omstandigheid is ingetreden is de in artikel 7.1 bedoelde aansprakelijkheid van Dropper B.V. ten aanzien van een Pakket beperkt tot de waarde van het Pakket overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1103 BW, met dien verstande dat die aansprakelijkheid ten hoogste het bedrag als bepaald op grond van artikel 8:1105 BW zal bedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3 Dropper B.V. is niet aansprakelijk voor schade, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Dropper niet heeft kunnen vermijden en voor zover een Dropper de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
7.4 In afwijking van het bovenstaande heeft de Klant geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan: a. uit de aard of een gebrek aan de inhoud van het Pakket; b. door ondeugdelijke verpakking; c. door een andere oorzaak die aan de Klant zelf te wijten valt; d. als gevolg van oorlog of een gewapend conflict; e. door aanhouding of in beslagname op last van daartoe bevoegd gezag; f. door onjuiste of onvolledige adressering; g. als gevolg van overmacht, waaronder o.a. begrepen: stakingen en overstromingen.
7.5 Om voor schadevergoeding in aanmerking te komen dient het verzoek daartoe zo spoedig mogelijk dan wel binnen een redelijke termijn na ontdekking van verlies of beschadiging bij Dropper B.V. te worden ingediend.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de Klant
De Klant is tegenover Dropper B.V. aansprakelijk voor schade, die als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de Klant kan worden toegerekend, door zijn partij of een Pakket is toegebracht aan personen in dienst van Dropper B.V. en/of door haar ingeschakelde derden, aan bedrijfsmiddelen van Dropper B.V. en/of haar door haar ingeschakelde derden of aan andere Pakketten. In het laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de bedragen die Dropper B.V. aan derden dient te vergoeden.


Artikel 9 - Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op alle Overeenkomsten met Dropper B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 De Klant kan eventuele klachten indienen bij Dropper B.V. door een e-mail te sturen naar klacht@dropper.nl.
9.3 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dropper B.V.
9.4 Bij Dropper B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dropper B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.5 Alle vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst verjaren na één jaar, te rekenen van de dag volgend op die van aanbieding het Pakket door Klant.
9.6 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke sommatie tot nakoming of door een schriftelijke vordering tot schadevergoeding.
9.7 De Klant heeft het recht een geschil ook aan de Nederlandse rechter voor te leggen. Geschillen met betrekking tot een groter financieel belang dan het geldend maximum bedrag van de competentie van Rechtbank, Sector Kanton, zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Groningen worden voorgelegd.

Artikel 10 - Annuleren of wijzigen
10.1 Annuleren en/of wijzigen kan telefonisch, via e-mail naar info@dropper.nl of via de chat in het account.
10.2 Indien de Klant binnen 30 minuten voor de uitvoering van de Bezorging de Overeenkomst annuleert of wijzigt, brengt Dropper B.V. daarvoor alsnog de overeengestemde kosten in rekening.Artikel 11 - Wijzigingen en aanvullingen
Dropper B.V. is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigingen.